Developing and sustaining the new wave of business clusters

Growthclusters - News 2009

Декември 2009

В Growthclusters UK Ltd сме работили с креативни индустриални клъстери и зони повече от 10 години. Също така сме работили за развитието на бизнес пространството в Лондон, Бирмингам, Манчестър, Престън и Ланкастър. Сега сме ръководители на проект за социални предприятия Пан-България (като представител на проект, финансиран от Югоизточна Европа, наречен ISEDE-Net), който планира да обедини нуждите на социалните предприятия на Балканите и да им предложи интернет помощ и образователни материали за бизнеса. Ние сме много ентусиазирани, защото можем да използваме опита и знанията си, натрупани от работата ни в Обединеното Кралство, а също така да развием потенциала на един толкова недоразвит сегмент на българската икономика. В България има много кооперации. Социалните и комунални предприятия обаче, са едно ново начинание – до сега ние сме открили 40 от тях. За повече информация се свържете с Янина Христова на Yanina Christova или 00359884195699.

Ноември 2009-12-09

Влиянието на клъстерите

Това е тайна зона, в която малцина са навлезли – доказване стойността на клъстерното развитие. Много малко проучвания могат да бъдат открити за оценяване на клъстерното развитие. Знаем, че кредитната криза доведе до спад в световната икономика, но не трябва ли клъстерите сега да посрещнат предизвикателството? Скорошен доклад за италиански индустриални квартали в списание Икономист (ноемврийски брой) изтъква свиването на някои клъстери в северна Италия. За това Гроутклъстърс БГ започна работа върху 2 вида оценяване на ефектите.

  • Преглед на различните взаимоотношения в даден клъстер (компании, НПО, общини, технически институти и т.н.) и проследяване/картиране интензивността на бизнес отношенията.
  • Използване моделът на EfQM за сравнителен анализ (бенчмаркинг) на представянето и създаване на нови въпроси, нови стойности и нови методи, които да залегнат в ежегодното оценяване.

Ако се интересувате от някоя от тези идеи, или ви е писнало всеки да говори за селектиране на клъстери и избиране на приоритетни клъстери, но никой не споменава нищо за ефективност, тогава ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ НАС.

Октомври 2009

Гроутклъстърс БГ – нови попълнения

В момента компанията работи над поредица от проекти – както международни, така и в България. Редица от кандидатури за европейски трансгранични проекти чакат да бъдат разгледани, така че сега е моментът за разширяване на екипа на Гроутклъстърс БГ. Янина Христова (която промени името си след като сключи брак през юни) е сега ръководител по проекти. Елена Баракова, завършила унгарска филология, е от град Гоце Делчев (намиращ се в близост до гръцката граница) и е прекарала последните пет години в Будапеща. Тя се присъединява към екипа ни като администратор, а също така отговаря за медиите, базите от данни и Асоциацията на Бизнес Клъстерите в България. Можете да се свържете с нея на clusters_centre@mail.bg . Сега тя е първият човек, когото да потърсите, ако искате да се свържете с компанията.

Септември 2009

Лесно е като А. Б. В.

Офисът на Гроутклъстърс-БГ в София е регистрираният офис на Асоциацията на Бизнес Клъстерите в България (на англ. ABC). Среща във Варна през август 2009 не само положи основите за регистриране на нова НПО, но и избра борд на директорите и г-ца Геновева Христова (директор на клъстер за износ на мебели) за негов първи официален председател. Целите за членство през първата година са 15 редовни и 20 асоциирани членове. За сега борда се състои от 7 български клъстера включващи “Furniture”, “IT”, “Maritime”, “Energy Logistics”, “Mechatronics” . За повече информация се свържете с Елена Баракова на Elena Barakova или Геновева Христова на Genoveva Christova.

Май 2009

Нашите консултанти работят в тясно сътрудничество с международен екип от експерти, които са изготвили проекта ISEDE-NET, наскоро одобрен за финансиране от Оперативна Програма Югоизточна Европа ( South East Europe Operational Programme)

Социалните Предприятия (СП) са фирми, създадени с цел да работят за разрешаването на различни социални и екологични проблеми. Разрастването на СП и по-специално на тези, които работят в иновативни сектори ( възобновяеми енергиийни източници, етично финансиране, ICT), предопределя едно проспериращо, честно и екологично чисто бъдеще за SEES.

Основната цел на "ISEDE-NET" е да подпомага развитието на СП в рамките на SEES, като по този начин спомага за повишаването на социалното и икономическо единство в международния обхват на проекта. Конкретните цели на проекта са следните:

  • 1.Създаване на международна мрежа за публично-частни партньорства между институции, обединени от общата цел за развитие на сектора.
  • 2.Идентифициране на движещите сили за развитието на социалното предприемачество; доказани и възможни решения на общи проблеми.
  • 3.Мобилизиране на международна мрежа на СП и промотиране на участието им в уеб базирана мрежа, която да позволява сътрудничество, обмяна на опит и комуникация.
  • 4.Намиране на решения за проблемите на СП чрез изпълнение на пилотни иновативни дейности (финансиране, услуги за подкрепа на бизнеса и развитие на пазара), популяризиране на резултатите и натрупания опит сред СП от района на програмата и други заинтересувани страни.
  • 5.Насърчаване на вътрешно-фирмения стремеж към иновативност на СП по отношение на професионализирането на СП и създаването на нови социално ангажирани фирми.
  • 6.Промотиране на възможностите за социално включване на групи в неравностойно положение, етнически малцинства (например роми) в целия регион.

Април 2009

Янина Палкова, част от екипа ни по писане и изпълнение на проекти, кандидатства към Институт Отворено Общество за създаването на „Уличка на изкуствата” в София, в района на стария еврейски квартал. В този изоставен и занемарен район са концентрирани голям брой креативни хора от разнообразни сектори – от архитектура и изобразително изкуство до ръчно плетене на мъниста и иконография. Проектът има за цел създаването на обединен образ на стария еврейски квартал като своебразно убежище на хората на изкуството, който да допринесе за привличането на посетители и печалба за работещите там артисти.

Март 2009

Нашите консултанти работиха по проект, финансиран от Оперативна Програма Административен Капацитет. Целта на проекта е подобряване на прозрачността, отчетността и борбата с корупцията в Държавната Агенция по Горите. www.dag.bg

Експертната ни намеса включваше проучване на най-добрите европейски практики по отношение на създаването на административно обслужване от типа “едно гише”, което е пример за отлични стандарти за обслужване на клиенти, както и приложението на теи стандарти в ДАГ.

Участвахме и в провеждането на проучване, целящо да оцени удовлетвореността на гражданите от административните услуги на ДАГ и да идентифицира зоните за подобрение. Проучването включваше разпространението на 1000 анкетни карти сред клиентите на ДАГ. След като анализирахме резултатите, изложихме нашите препоръки относно подобряването на административното обслужване и по-ефективното измерване на удовлетвореността на потребителите на услуги на ДАГ.

Постигнатите резултати положиха основите за създаване на Работни програми за пилотните информационните центрове в четирите регионални офиса на Агенцията по Горите. Резултатите от тази дейност са истински (революционен) напредък и постижение за ДАГ по пътя към подобряване на предлаганите административни услуги в съответствие със световните стандарти.

Февруари 2009

Работата на Growthclusters BG по Втория проект за клъстерите в България приключи на 13 февруари. Резултатите ще бъдат публикувани на сайта съвсем скоро: Cluster Mapping, Насоки за развитие на клъстерите и Финален доклад. Съвсем скоро и приоритет 2.3 (приоритетът засяга клъстерите и специализирани мрежи) от Оперативна програма Конкурентносопособност ще включва грантове за координация на току-що създадени клъстери; финансиране до 50 000 евро на краткосрочни проекти с бързи резултати по отношение на работата на клъстера, както и Capital Investment до 2 милиона евро ( 50 % съ-финансиране) за развитието на регионална инфраструктура, която спомага за повишаването на конкурентноспособността на членовете на клъстера.

Януари 2009

Креативността е движещата сила за иновациите и основен фактор за развитието на лични, професионални, предприемачески и социални умения, както и за благоденствието на цялото общество. (Мото на Европейската година на креативността и иновациите)

През 2009 цяла Европа ще празнува Годината на креативността и иновациите. Основното послание на тази инициатива гласи, че креативността и иновациите допринасят както за икономическото, така и за социалното и личното благосъстояние на обществото и гражданите поотделно.

Предвидени са разнообразни събития, които ще превърнат Годината на креативността в празник за цяла Европа. Те ще бъдат стимул не само за икономическото благосъстояние на хората, но и за развитието на индивидуалния творчески потенциал на гражданите на Европа, което от своя страна ще допринесе за по- голяма лична удовлетвореност и желание за допълнително разгръщане на креативния им потенциал. Дейностите в рамките на европейската година на креативността и иновациите 2009 са насочени към различни социални групи, включително млади хора, работещите в сферата на образованието, фирми и политици, както и за широката общественост.

Гражданските организации са насърчавани да поемат инициатива и да се включат в дейностите както на европейско, така и на местно ниво. За дейностите във всяка отделна държава можете да научите повече на адрес: http://create2009.europa.eu

© Copyright 2009 Growthclusters.com - The Enterprise Development Specialists